Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Naše akcie

XII. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Ľubietovej 18. 5. 2019

Krásna akcia - Ľubietová 2019. Už dvanáste Stretnutie banských miest a obcí Slovenska.
Vyhniansky Trnád 2019

Dňa 15. 6. 2019 sa konal už  po desiatykrát Vyhniansky Trnád. Radi by sme poďakovali všetkým, čo si našli čas a spolu s nami sa podelili o duchovný zážitok.  
Otvorenie náučného chodníka

Za krásneho jesenného počasia sme druhú októbrovú sobotu 2014 otvorili banský náučný chodník vo Vyhniach nazvaný: Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach. Chodník je situovaný v priestore, ktorý domáci obyvatelia poznajú pod názvom Handel. Práve tento kúsok prírody sme využili pre vybudovanie náučného banského chodníka. Po jeho trase môžete vidieť pozostatky a vplyv baníckej činnosti, a to zrekonštruované banské ústia, vodné štôlne a aj krásnu vyhliadku na hornú časť Vyhní. Členovia spolku upravili staré banícke chodníky, ale aj trasu bývalej koľajovej dráhy nazývanú Horný láf. Snažili sme sa čo najmenej zasahovať do prírody a preto chodník vedie nielen lesom, ale aj po asfaltovej komunikácii. Na deviatich zastávkach sú zabudované informačné tabule, ktoré približujú históriu a podávajú informácie o danom mieste a blízkom okolí. Informácie, ktoré poskytujú tabule sme spracovali aj na základe výskumu písomných prameňov v Štátnom ústrednom banskom archíve prostredníctvom našej členky a v súčasnej dobe jeho riaditeľky Mgr. Lucii Krchnákovej, PhD. Grafickú úpravu sme prispôsobili už existujúcim tabuliam z projektu Geopark v Banskej Štiavnici a za jej realizáciu ďakujeme RNDr. Karolovi Weissovi z Banskej Štiavnice. Pretože sme chceli, aby boli informácie široko prístupné zvolili sme aj skrátenú anglickú verziu pre zahraničných návštevníkov, ktorú nám preložili Mgr. Peter Žitňan, Mgr. Peter Konečný a Natália Nedelková. Dúfame, že tento náučný chodník prinesie návštevníkom mnoho informácií o histórii baníctva vo Vyhniach, takže bude poučný, ale zároveň aj športovo-relaxačný.  Slávnostného otvorenia chodníka sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov, nielen obyvateľov obce, ale aj z iných miest nášho okresu. Na úvod všetkých srdečne privítal Ing. Ivan Lepeň, predseda združenia a spolu s L. Krchnákovou a K. Weissom, porozprávali o histórii i o postupnej realizácii tohto projektu. Na záver úvodného slova prehovoril starosta obce Vladimír Bevelaqua a v mene obce poďakoval všetkým členom OZ Eisenbach za vytvorenie náučného chodníka, ako aj za úspešnú reprezentáciu našej obce. Následne spolu s predsedom združenia slávnostne prestrihli pásku a otvorili chodník. Potom nasledovala prechádzka po chodníku s výkladom ku všetkým tabuliam, ale aj k miestam, ktoré sa spájajú na tejto trase s baníckou činnosťou. Na záver sa všetci účastníci stretli pri chate Hela a po dobrej prechádzke ich členovia združenia pohostili guľášom a čapovaným pivom. Za zdarný priebeh sobotnej akcie a sponzorskú podporu sa chceme poďakovať Pivovaru Steiger Vyhne a p. Helene Trubanovej.  Projekt náučného chodníka podporili aj OU Vyhne, Slovensko banská, spol. s r. o. Hodruša-Hámre, Ľubomír Bosák, OZ Kerling, Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Evka Bedeová, SAV Bratislava, Juraj Vihar, Igor Truban, Štefan Griglák a mnohí ďalší sympatizanti a priatelia. autor: Ivan Lepeň
Trnád 2016

Po roku sme sa znova stretli na tradičnej  baníckej slávnosti pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho. Občianske združenie ju zorganizovalo už po siedmykrát. Za príjemného počasia sa sprievod pohol až ku štôlni, kde sa po krátkom privítaní predsedom združenia ujal slova dôstojný pán farár Peter Križan.  Po odslúžení omše so spomienkou na baníkov zahrala dychová hudba Hodrušanka a prítomní hostia sa mohli občerstviť srnčím gulášom a vyhnianskym pivkom. Fotografie Ivana Čilíka z Vyhnianskeho Trnádu 2016:
Rekonštrukcia vodnej štôlne Gabriel

Fotodokumentácia z rekonštrukcie vodnej štôlne Gabriel v roku 2015.
VIII.Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Banskej Bystrici

V sobotu 25. júla 2015 sa členovia občianskeho združenia zúčastnili už 8. celoslovenského stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa tohto roku konalo v Banskej Bystrici. Toto podujatie narušil intenzívny dážď, nie však náladu našich účastníkov!
Trnád 2015

Fotografie Ivana Čilíka z podujatia:  
VI. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Košiciach

V dňoch 7. 6. - 9. 6. 2013 sa členovia združenia zúčastnili akcie európskeho významu v Košiciach, kde sa stretli  baníci a hutníci zo 17 krajín  Európy, v počte 1500 účastníkov. Súčasne s týmto podujatím sa konalo aj 6. Stretnutie banských miest a obcí  Slovenska. Naši  členovia sa zúčastnili slávnostného šachtágu a aj slávnostného sprievodu baníckych spolkov,  kde reprezentovali našu obec.  
XVI. Stretnutie banských obcí a miest ČR v Chomutove

16. ročník stretnutia baníckych obcí a a miest v Českej republike sa konalo v Chomutove. Za náš spolok sa zúčastnili a reprezentovali našu obec v slávnostnom sprievode Ing. Ivan Lepeň a Karol Ciglan st. Tradične veľmi pekná akcia sa domácim hostiteľom vydarila a aj naša účasť prispela k reprezentácii našej obce aj mimo územia SR. Karol Ciglan a Ivan Lepeň po slávnostnom stužkovaní v Chomutove
XV. Stretnutie banských miest a obcí ČR v Chodove

V dňoch 17. 9. - 18. 9. 2011 sa naše združenie zúčastnilo na pozvanie Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska na XV. Stretnutí banských miest a obcí Českej republiky v ďalekom Chodově, nazvanom Chodovské dolování. Podujatia  sa zúčastnil predseda združenia Ing. Ivan Lepeň, ktorý svojou účasťou v slávnostnom sprievode reprezentoval našu obec Vyhne. „ Bolo pre mňa veľmi príjemným prekvapením, keď pri predstavovaní jednotlivých banských miest a obcí zaznelo - Vítame banícky spolek Eisenbach Vyhne, ze staré hornické obce Vyhne v Štiavnických horách, kde se ťežilo stříbro i zlato v dole Svätý Anton Paduánsky a v dole Alžběta." Organizátori pripravili pre účastníkov množstvo sprievodných podujatí ako návštevu Karlových Varov, starobylého mestečka Loket a nevynechali  ani návštevu miestnych pivovarov. Ešte pred týmto podujatím sa zúčastnili naši predstavitelia 27. 8. 2011 IV. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Rožňave, spolu s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom. Svojou účasťou na obidvoch akciách sme prispeli k reprezentácii našej obce nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. V roku 2012 bude podobné podujatie v Banskej Štiavnici ako súčasť Salamandrových dní, kde by sme do propagácie obce chceli zapojiť aj vedenie obce. Predseda OZ Eisenbach Vyhne s erbovou zástavou združenia pri tzv. stužkovaní zástavy stužkou od domácich organizátorov
Odhalenie pôvodného portálu z 19. storočia

V rámci rekonštrukcie banských diel, ktoré majú byť súčasťou banského náučného chodníka sme počas tohto roku zrekonštruovali portál Starej štôlne sv. Antona Paduánskeho z 19. storočia. Táto baňa patrí k najstarším na území Vyhní. Podľa mapy z roku 1752 patrili ťažiarstvu Starej štôlne sv. Antona Paduánskeho dve banské polia. Jedno pomenované ako banské pole štôlne sv. Antona Paduánskeho a druhé pole štôlne sv. Jakuba. Obe polia boli neskôr (koniec 18. storočia) zlúčené do jedného Hlavného poľa štôlne Antona Paduánskeho. Celé ťažiarstvo v danom období malo 5 stúp. Väčšina štôlní sa nachádzala priamo v poli sv. Antona Paduánskeho, do ktorého patrila aj Šprochová dolina, kde bolo 6 starých zavalených prieskumných štôlní. Samotné ústie Dedičnej štôlne Antona Paduánskeho bolo v blízkosti potoka, približne 300 metrov za Šprochovou dolinou. Oproti ústiu bola stupa č. 3 a vedľa ústia budova banského závodu (Handlungs Hauss). Ďalej od nej, viac v kopci, bolo ústie, ktoré sa podľa mapy označovalo názvom štôlňa Antona Paduánskeho, avšak bez prívlastku Dedičná. Popri potoku boli ďalšie staré prieskumné štôlne, ktoré sa osobitne nepomenovávali. Ťažiarstvo Starej štôlne Antona Paduánskeho spomína aj Zlatá kniha banícka z roku 1764 napísaná pre synov Márie Terézie Jozefa a Leopolda. Spomína sa, že v tom čase sa urýchlene pokračovalo v razení Dedičnej štôlne Nájdenie kríža ôsmymi baníkmi v 6-hodinových pracovných zmenách, aby sa ňou podfárali banské diela spomínaného ťažiarstva. V prevádzke bolo  8 stúp a počet robotníkov 177. Banská prevádzka fungovala so ziskom, ktorý bol v roku 1763 až 18 549 zl. 28 ¾ grajciara. Od roku 1802 bol principálom ťažiarstva Ján Prybila. Podľa pochôdzky vykonanej v roku 1816, keď bol správcom bane istý Boschany pri 14-dennej produkcii rudy bol zisk 50 - 60 mariek (16,8 kg) striebra, pri plnom chode 10 stúp so 152 tĺkmi, sa okrem toho získalo aj 8 - 9 lótov (157 g) zlatej múčky. Ťažiarstvo zamestnávalo v tom čase 206 banských robotníkov. K bani Starej štôlne Antona Paduánskeho patrilo vtedy až 13 stúp a 10 šlamovní (premývacích domčekov) a 13 obytných budov. Pri priaznivej produkcii sa predpokladalo získať až 100 mariek zlatostriebra za 14 dní. Pôvodná Stará štôlňa Antona Paduánskeho, resp. Dedičná štôlňa Antona Paduánskeho fungovala podľa zachovaných máp minimálne do roku 1853. . Dnešná štôlňa Antona Paduánskeho, na ktorej je umiestnený reliéfny portrét svätca dovtedy slúžila len ako pomocné banské dielo, ktoré bolo ešte v roku 1752 zakreslené ako stará zavalená štôlňa. Pravdepodobne tak bola znova otvorená a v roku 1838 stále označená len ako pomocné banské dielo. Copyright: Mgr. Lucia Krchnáková, PhD. a Ing. Ivan Lepeň z OZ Eisenbach Vyhne.  
OZ Eisenbach v médiách

Koncom roka 2011 naše združenie na odporúčanie našich turistov bolo oslovené RTVS - Banská Bystica, aby sme spolu s nimi natočili propagačno-náučný dokument do relácie Televíkend. Celá relácia bola realizovaná v exteriéri, v okolí našich zrekonštruovaných banských diel. Nevynechali sme ani fáranie do jednej z vyhnianskych štôlní. Tento dokument bol odvysielaný 10. decembra 2011 v relácii Televíkend na RTVS 1.  
OZ Eisenbach u prezidenta

Na základe odporúčania  vedenia Združenia baníckych spolkov a cechov dostalo naše združenie pozvánku na Novoročné stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky. Toto pozvanie sme dostali ako ocenenie za činnosť, ktorú sa snažíme robiť vo svojom okolí, a tak reprezentujeme našu obec Vyhne. Dňa 12. 1. 2012 sme sa v zložení Ivan Lepeň, Milica Abrahámová a Karol Ciglan starší dostavili pred prezidentský palác. O 13. hodine nás spolu zo zástupcami ďalších spolkov slávnostne prijal prezident slovenskej republiky - Ivan Gašparovič. Z úvodnej slávnostnej atmosféry, po oficiálnych prejavoch, sa vytvorila celkom priateľská atmosféra, kde sa pán prezident zaujímal o jednotlivé spolky a  osobne si pripil šampanským s každým členom spolku. Neodmietol ani spoločné fotografovanie so zástupcami nášho spolku. Aktívne sa zaujímal aj činnosť nášho združenia. Takúto poctu si veľmi ceníme. Nie každému sa podarí za tak krátky čas dosiahnuť takýto úspech a ocenenie. Je to práca ľudí celého spolku a týmto prajem našim členom, sympatizantom a občanom Vyhní v novom roku veľa zdravia a šťastia.
Trnád 2012

Už po tretíkrát, 9. júna 2012, sa konal pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho banícky Trnád. Tohtoročný Trnád bol spojený aj s procesiou od zástavky pri Slaných až pred štôlňu. Aj napriek tomu, že bolo daždivé počasie prišlo mnoho ľudí. V sprievode šiel náš pán farár a množstvo členov baníckych spolkov zo Štiavnice i Kremnice, ktorí v baníckych uniformách dotvárali atmosféru starej baníckej tradície. Po odslúžení omše organizátori pripravili kultúrny program.Vystúpil banícky spevokol Štiavničan s pestrým repertoárom baníckych pesničiek. Po nich zahrala banícka dychovka Hodrušanka a na záver, už za vytrvalého ďažda, zaspievali chlapci z country skupiny Dostavník. Počas celej akcie sa čapovalo pivko a podával banícky guláš. Akcia sa vydarila aj vďaka našim sponzorom: Evke Bedeovej, rodine Pitákovej, OÚ Vyhne, Pivovaru Steiger Vyhne a. s., p.Šipikalovi - Hostinec pod Lipou, p. Longauerovej a hlavne členom združenia, spolu so skupinou KST Vyhne. Dúfame, že o rok sa stretneme opäť a za lepšieho počasia! Portál štôlne Hoffer Pred konaním Trnádu sa v osade Banky, neďaleko Banskej Štiavnice, pri portáli dedičnej štôlne Hoffer konala malá slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule pri príležitosti rekonštrukcie portálu tejto štôlne a tiež aj informačného panelu so spracovanou históriou tejto bane, ktorú pripravili dvaja členovia OZ Eisenbach (text: Lucia Krchnáková, foto: Ivan Lepeň), OZ Kerling a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. Pamätnú tabuľu pri príležitosti rekonštrukcie tohto portálu odhalil Miroslav Gazdík, prezident KOZ Slovenska.  
Trnád 2011

Presne po roku, od odhalenia zrekonštruovaného portálu sv. Antona Paduánskeho, dňa 11. 6. 2011 zorganizovalo OZ Eisenbach  podujatie nazvané Spomienka na Trnád, ktoré sa konalo na priestranstve pred samotnou štolňou. Súčasne s touto akciou bol slávnostne odhalený ďalší technický banský objekt, a to prekop Ján ku Svätotrojičnej šachte. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj vrchní predstavitelia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Richard Kaňa, Ing. Milan Durbák a Ing. Jozef Karabely, ktorí  za  zvuku baníckej klopačky odhalili pamätnú tabuľu venovanú baníckym spolkom. Po tom ako Ing. Ivan Lepeň, predseda OZ Eisenbach privítal všetkých zúčastnených, dal slovo vyhnianskemu spevokolu Ladienka, ktorý sa po prvýkrát predstavil verejne aj na domácej pôde vo Vyhniach. Ich program prispel k zámeru organizátorov aspoň čiastočne obnoviť banícke slávnostné tradície aj baníckymi pesničkami. Veľkej pozornosti sa tešila výstava fotografií zachytávajúcich historické banské objekty a technické zariadenia z prelomu 19. a 20. storočia vo Vyhniach. Organizátori sa predstavili v slávnostných baníckych uniformách, čím dokresľovali slávnostnú atmosféru. Dobrú náladu zúčastnených podporil aj chutný kotlíkový guláš a čapované pivko. Táto akcia by nebola úspešná, keby nebolo ochoty našich sponzorov, Evky Bedeovej - OVO Mix a rodine Pitákovej - Reštaurácia Plaza. Tak isto ďakujeme aj spevokolu Ladienka a Petrovi Žabenskému, ktorí aj po skončení oficiálnej časti vytvorili výbornú atmosféru pripomínajúcu zábavu po Trnáde. OZ Eisenbach touto akciou urobilo ďalší krok k oživeniu baníckych tradicíí vo Vyhniach. Aj keď v sobotu nebola pred portálom slávnostná omša, pre povinnosti pána farára, konala sa v pondelok v podvečer presne na deň sv. Antona pred spomínanou štôlňou. Dúfame, že sa nám podarilo položiť základy pokračovania tejto tradície a stretneme sa o rok .
Rekonštrukcia portálu sv. Antona Paduánskeho

V priebehu zimných mesiacov v roku 2010 som vykresľoval možnú konštrukciu vyhotovenia betónových kvádrov, ktorými by sa dala nahradiť zvalená kamenná nadstavba na portáli tejto bane. Niekoľkokrát som bol merať a vypočítaval sklony a stúpanie blokov, ktoré chýbali. Z toho som vytvoril model, ktorý mi v Hodruši - Hámroch napílil a prichystal  stolár Pavol Taška celkom zadarmo. Počas víkendu sme u Mariana Jonisa, presne 5. 4. 2010 o 13:00 hodine začali stĺkať drevené formy na budúce betónové kvádre. Nezaoibišlo sa to bez problémov a museli sme improvizovať, aby sme dosiahli efekt, ktorý sme chceli. Pokračovali sme až 17. 4. 2010, kedy sme začali miešať betón a zalievať formy. Hneď prvý deň sme minuli 15 vreciek betónu a podarilo sa nám urobiť spodné dva rady a dva kusy tretieho radu.   O dva dni sme však pokračovali a dorobili sme stredné medzikusy. Už vtedy som si pomyslel, že z tohto niečo bude. 20. 4. 2010 sme pokračovali a dokončili betónovanie kvádrov. Zatiaľ  opiloval Peťo Jokl presahujúce konáre a očistil okolie portálu. Museli sme čakať, kým kvádre vyschnú a vyzrú. Pokračovali sme s prípravou plochy portálu, a to 23. 4. 2010 sme spolu s Rudkom Víťazkom a Peťom Joklom osekali a vyrovnali hornú platňu nad vchodom do bane. V ten istý deň sme zaliali a zabetónavali základnú plochu. Pokračovali sme v úprave okolia a dňa 28. 4. 2010 som opravil a doplnil  múrik pred baňou. Na druhý deň Rudko, spolu so Sliackym odviezol popílené drevá preč, s Peťom Joklom sme  odstránilil šalung na základovej doske. 30. 4. 2010 sme prišli k zaujímavému objavu, keď pri čistení priestranstva pred vchodom do bane odkopal Peter chodníkovú dlažbu ukrytú pod vrstvou hliny. V čistení tejto dlažby som pokračoval ďalej. Neskôr sme sa však vrátili ku kvádrom a 3. 5. 2010 sme odšalovali kvádre, aby preschli. Dňa 4. 5. 2010 sme mali návštevu aj zo SAV, prišiel Brimich s Bednárikom a nechali nás prvýkrát nazrieť do útrob bane Antona Paduánskeho. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé, vidieť pracovisko slapovej stanice, o ktorej sme doteraz len počuli. V upratovaní a čistení okolia sa pokračovalo až do polovice mája. Pripojil sa ku nám ďalší člen, Tomáš Gálik, ktorého pomoc nám veľmi pomohla. Spolu s ním sme vyrobili tabuľu nad vchodom a nebyť jeho skúseností, tak by sme sa dobre natrápili.15. 5. 2010 nastal deň, kedy sme sa rozhodli začať stavbu. Podarilo sa nám pozbierať skupinku ľudí, ktorá sa neskôr stala jadrom nášho združenia. Pridal sa k nám Karol Ciglan so synom, bol som tam ja, Peťo Jokl, Gabriel Pramuka, Marian Jonis so synom,,Tomáš Gálik a prišiel pomôcť aspoň radami predseda OZ Kerling Ing. Karsten Ivan. Na tento deň som sa ja osbne tešil a bol som zvedavý ako to dopadne. Musím povedať, že nebyť pomoci obecného traktora, zodrali by sme sa ako kone. Dielo sa nám podarilo, nadstavba stála tak ako som si predstavoval. Nastal čas vyzrenia  spojov, očistili sme okolie a  celú lúku pokosil Rudo Víťazko. 21. 5. 2010 sme sa zišli znovu s Tomášom a Ciglanovcami. Tomáš vyšpároval medzery, a ja som mu pomáhal, Ciglanovci vyčistili starý plot popri múriku. 22. 5. 2010 Peťo Jokl dočistil dlažbu a opravil múrik. Boli sme tam aj Ciglanovci, Jonis ml. spolu s Marianom a pánom Brimichom. Preložili sme satelitnú anténu dozadu na portál. Dňa 23. 5. 2010 som maľoval nápis na betónovú dosku. Dňa 25. 5. som dosku ešte raz pretrel a bola už hotová. 28. 5. 2010 sme napenetrovali celý portál a na druhý deň sme mechanicky drôtenou kefou očistili kamene v múriku a začali sme stavať nový plot - ohradu. 30. 5. 2010 sme zamerali platňu na nápis, aby sa navŕtali diery, dostavenie plota a oprava múrika. Medzitým nám Juraj Vihara vyrobil v továrni plechovú lampu lucernu - napodobeninu ako bola na pôvodnom portáli. V ďalšom sme už finišovali dňa 5. 6. 2010 sme osadili reliéf vyrobený z epoxidu a zamurovali sme ho odzadu - pre budúce generácie sme uložili do tohto priestoru plastovú flašku so zoznamom ľudí, čo sa podielali na oprave tohto reliéfu. Zároveň sme osadili aj tabulu s nápisom ST. Anton Paduánsky. 6. 6. 2010 došpároval Tomáš posledné medzery. V tieto dni sa nám stalo, že občania nás už chodili pozorovať, lebo dielo už malo konkrétnu podobu, čo nás veľmi potešilo. 7. 6. 2010 sme spolu s Giglanovcami a Peťom Joklom namaľovali dvere a premaľovali portál. 9. 6. 2010 sme vykontúrovali čierne línie s Ciglanovcami a portál bol hotový. Dňa 11. 6. 2010 bol portál slávnostne odhalený, ale to je už druhá akcia. Spolu sme na rekonštrukcii odpracovali cca 200 hodín.   Výroba reliéfuPo niekoľkých pokusoch dostať sa k reliéfu, aby sme mohli získať lukoprénovú formu na odliatok a k odmietnutiu zo strany múzea. že by došlo k poškodeniu polychromovej farby na reliéfe sme museli prikročiť k oveľa drahšej variante výroby reliéfu. Podľa fotografií sme dali Mgr. Kukurovej vyhotoviť sadrový model, z ktorého sme neskôr získali odliatok z epoxidu toto začalo v januári roku 2010. Peniaze na výrobu  tohto reliefu nám poskytlo OZ Kerling pod vedením Ing. Ivana Karstena. Mgr. Kukurová nám neposkytla nijakú zľavu ani sponzoring, ale výsledok bol perfektný. Reliéf bol vyhotovený do posledných podrobností. Jeho konečná podoba uzrela svetlo sveta v posledných dňoch mesiaca február. Začiatkom marca som ho bol zobrať na Štiavnických Baniach, ešte voňal farbou a novotou. Večer som ho viezol do Vyhní smerom od Banskej Štiavnice a pri štôlni Anton Paduánsky som spomalil a hovorím mu tu budeš vystavený aby si vedel. Večer som ho vyložil v pivnici u Mariana Jonisa, aby ešte preschol. Zakryli sme ho, aby nepadal naňho prach a aby počkal do 5. 6. 2010 aby sa dostal na svoje miesto a kedy sme ho osadili do vytvoreného okna na nadstavbe.  Copyright: Ing. Ivan Lepeň        
Trnád 2013

Dňa 15. 6. 2013 za krásneho slnečného počasia zorganizovalo OZ Eisenbach Vyhne každoročné stretnutie nazývané TRNÁD, pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach. Okrem našich občanov sa tohto podujatia zúčastnili aj členovia ďalších baníckych spolkov z Kremnice, Pukanca, Novej Bane, Handlovej a Banskej Štiavnice. Sprievod sa konal za účasti baníckej dychovky Hodrušanka. Pred štôlňou sa odslúžila bohoslužba. Hostia mohli ochutnať guláš  a osviežiť sa pivom. Organizátori touto cestou chcú poďakovať tým, ktorí prispeli na úspešné zorganizovanie tohto podujatia: OU Vyhne, rodina Pitáková, Evka Bedeová a Šipikal - Hostinec pod Lipou.
Český Krumlov 2014

Fotoreportáž  
Trnád 2014

Dňa 14. 6. 2014 OZ Eisenbach opäť usporiadalo banícku slávnosť pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach tzv. Vyhniansky Trnád. Tejto akcie sa zúčastnili zástupcovia baníckych spolkov z okolia, z Kremnice, Banskej Bystrice, Handlovej, Starých Hôr a tiež členovia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku spolu s množstvom občanov z Vyhní a blízkeho okolia. Po baníckej procesii a omši nasledovalo posedenie a pohostenie spolu s vystúpením domácej country skupiny Dostavník. Súčasťou akcie bolo odovzdanie ďakovného listu Karolovi Ciglanovi st. od predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Erika Sombathyho za rozvoj a oživovanie baníckych tradícií pri budovaní banského náučného chodníka a tiež vydanie informačného letáku o OZ Eisenbach, ktorý vypracovala členka združenia, Lucia Krchnáková. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a pripomenutie si starých baníckých tradícií v našom regióne.Ďakujeme všetkým členom OZ Eisenbach za pomoc pri usporiadaní tohto podujatia, tiež pivovaru Steiger Vyhne a. s., OÚ Vyhne, p.farárovi Mgr. Petrovi Križanovi, p. Halajovi za každoročné požičanie výčapu, p. D. Luptovskej za výborné pagáče, J. Ciglanovej za opäť výborné trnádky a tiež Igorovi Trubanovi.Zároveň ďakujeme Ivanovi Čilíkovi, fotografovi z Kremnice, za vynikajúcu fotodokumentáciu tohto podujatia. Viac vo fotogalérii: http://www.ivancillik.eu/44991-vyhniansky-trnad-2014   Nová vrstva...