Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Náučný chodník

Z množstva bansko-technickych pamiatok pripomínajúcich slávu vyhnianskeho baníctva, žiaľ, zostalo dnes už len malé torzo  prevádzkových budov, portálov štôlní, stúp, koľajovej dráhy, vodných jarkov. Posledná technická pamiatka ťažná veža Svätotrojičnej šachty bola v roku 1933  rozobraná a prevezená na šachtu Ferdinand do Kremnice.

Napriek tomuto stavu sme sa rozhodli, že sa pustíme do neľahkej úlohy, a to budovania banského náučného chodníka, ktorý by pripomínal ťažkú prácu baníkov a ťažbu striebra významného banského závodu Starej štôlne sv. Antona Paduánskeho, neskôr skrátene nazývaného Anton štôlne.

Ako úlohu - vybudovať náučný chodník sme si dali už pri vzniku združenia v roku 2010. Trvalo štyri roky pokiaľ sme nazbierali dostatok finančných prostriedkov a postupne upravili terén, tak aby sme čo najmenej zasiahlido prírody, ale zároveň vybudovali reprezentatívny chodník, ktorý  návštevníkov oboznámi s prierezom a hlavne  históriou baníctva vo Vyhniach.


V roku 2014 sme slávnostne otvorili  náučný chodník

SPRIEVODCA NÁUČNÝM  CHODNÍKOM
Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach


PRAVIDLÁ NÁUČNÉHO CHODNÍKA

1. Pohybovať sa len po vyznačených cestách a chodníkoch.
2. Správať sa ticho a disciplinovane.
3. Neničiť lesné porasty a neplašiť zver.
4. Nepoškodzovať informačné panely náučného chodníka.
5. Neznehodnocovať prírodné prostredie odpadkami, nezakladať otvorený oheň.
6. Dbať na osobnú bezpečnosť.
7. Nevstupovať do otvorených banských diel.

Sprievodca náučným chodníkom poskytuje základné údaje o náučnom chodníku „Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach"
Chodník je samoobslužný, obojsmerný a vedie cez
Dĺžka: 3,7 km
Čas prechodu: 1,5 až 2 hod
Náročnosť terénu: stredná, turistická výstroj nutná
Dostupnosť: celoročná
Zameranie: história baníctva
Vstup: bezplatne
Zastávky náučného chodníka: 9 (+anglická verzia)


Upozornenie: Na trase sa nachádzajú vstupy do starých banských diel -  vstup do nich je zakázaný!

Lokalizácia: Trasa chodníka sa nachádza nad obcou Vyhne smerom na Banskú Štiavnicu. Nástup na chodník je pri Štôlni sv. Antona Paduánskeho - pozícia č.1 (parkovanie áut pri sklade dreva).Trasa vedie od Štôlne sv. Antona Paduánskeho (tabuľa č.1) popri potoku smerom k obci Vyhne k Starej štolni sv. Antona Paduánskeho (tabuľa č. 2). Po trase môžete pozorovať pozostatky počiatkov dobývania strieborných žíl na povrchu tzv. povrchové dobývky. Od Starej štôlne sv. Antona Paduánskeho pokračuje trasa smerom k pozostatkom budovy stupy č. 5 a vyústenia vodnej štôlne (tabuľa č. 3), ktorá privádzala vodu podzemnou vodnou štôlňou na pohon úpravárenských zariadení v stupe. Chodník pokračuje po navážke horniny z ťažby - halde až na vyhliadku pri krížiku, odkiaľ sa naskytne pohľad na hornú časť obce Vyhne. Na severnej strane údolia sú viditeľné pozostatky po baníckej činnosti - navážky spracovanej rudy a línie zberných vodných jarkov. Trasa pokračuje po hrebeni (výstup náročnejší) až do údolia Šprochovej doliny, kde sa zatáča vpravo a po zostupe z haldy Šprochovej štôlne pokračuje po údolí smerom k obci až k štôlni Jozef (tabuľa č. 4),

 

cestou dolu po údolí je viditeľný vplyv počiatkov dobývania kremenných žíl z povrchu. Na úrovni štátnej cesty zabočuje doľava a popri domoch po cestičke vychádza na úroveň tzv. Horného láfu a poza domy vyúsťuje na bývalú koľajovú dráhu, pokračuje smerom na Banskú Štiavnicu po ľavej strane údolia k štôlni Lukáš (tabuľa č. 5). Odtiaľ trasa pokračuje popri pozostatkoch bývalej úpravne a banských domov až k výstupu po schodoch ku ústiu Dolnej František štôlne a od nej až k miestu, kde stála ťažná veža Svätotrojičnej šachty (tabuľa č. 6). Pokračuje ďalej po lesnej cestičke ku štôlni Anna Antónia (tabuľa č. 7). Po trase si môžete všimnúť po pravej strane v záhrade kruhové základy - pozostatky centrálnej úpravne tzv. Bartschove splavy, bližšie informácie k nim sú na tabuli č. 7. Od štôlne Anna Antónia prechádzame cez kamenný jarok a nastupujeme na líniu zberných vodných jarkov až k odkrytým profilom vodnej štôlne (tabuľa č. 8) a zavalenému ústiu štôlne Katarína. Od nej pokračujeme po línii zberného jarku až po štátnu cestu a ďalej smerom na Vyhne pokračujeme k východzej pozícii, kde je na pravej strane zrekonštruované ústie prekopu Ján (tabuľa č. 9).

Nad ním sa nachádza klopačka, ktorá fungovala počas aktívnej činnosti banského závodu.

Označenie trasy chodníka

Informačný sprievodca bude k dostaniu bezplatne v priebehu roka 2015 vo všetkých vyhnianskych obchodoch a na recepciách miestnych hotelov.

Dňa 18. 9. 2016 doplnená posledná informačná tabuľa - Centrálna tabuľa pre lepšiu orientáciu návštevníkov.